A lélek útja

fény_01A Kilépés a Fénybe könyvének első fejezete a csodálatos nyugaton tündöklő Alvilágba történő belépés és kilépés dicsőítése és magasztalása.

Az egyiptomiak hite szerint a lélek három világban élhet. Az első a Ta (föld), vagyis a megnyilvánult lét, a fizikai világ. A második a Duat (Alvilág), az árnyak és törvények földje, a köztes lét, ahol a lélek a halál után tartózkodik. A harmadik a Nut (Égbolt), a formák és alapelvek, az ideák világa, ahol létrejön az összes lélek, és ahonnan tudásukat merítik. A Ta az általunk, az érzékszerveinek keresztül felfogható, megnyilvánult létben helyezkedik el, a Duat és a Nut pedig az ún. meg nem nyilvánult létben található.

fény_02Ez a három világ az éjszaka és a nappal folyamán felváltva létezik. Reggel 6-tól este 6-ig a Ta, a jelenségek világa létezik, este 6-tól éjfélig a Duat van jelen, utána pedig egészen reggel 6-ig az ideák világa uralkodik.

Amikor a lélek elhagyja a fizikai síkot, megkezdi küzdelmes, próbatételekkel teli útját a Duat-ban. A Duat a fény helye, a lélek birodalma, melynek királya Ozírisz, s amely helyen minden léleknek meg kell harcolnia az élet káprázatával. A bejáratnál Anubisz, a holtak birodalmának kapuőre fogadja őt, s bevezeti a Kettős Igazság Csarnokába, ahol 42 isten előtt mérlegre helyezik az elhunyt szívét, s megmérik azt Maat istennő tollával, a szellemi és kozmikus törvényeket jelképező Igazság szimbólumával szemben.

fény_03A halottnak minden tette, minden cselekedete, élete során hozott jó és rossz döntése elbírálás alá kerül. A lélek e helyütt egy ún. „negatív konfessziót”, tagadó bűnvallomást tesz, vagyis felsorolja, hogy milyen vétkeket NEM követett el életében, így tárva tiszta jellemét az istenek elé.

„Lásd a Törvényt és Igazságot!
Én a szívemben hordozom, mert a rosszat kitéptem belőle gyökerestől.
Nem okoztam szenvedést az embereknek,
Családom tagjaival sem voltam erőszakos.
Igazságot hamisságra föl nem cseréltem,
Silány emberekkel nem közösködtem soha.
Nem tettem törvénytelent, és nem dolgoztattam mértéken felül másokat.
Hogy gőgömet tápláljam, rangot nem szereztem soha.
Szolgáimat nem gyötörtem, nem káromoltam az Isteneket.
Szűkölködők szájától nem vontam meg falatot.
Idegen előttem minden, mi az Isteneknek utálatos.
Sohasem hagytam, hogy az úr a szolgáját megkínozza.
Oka nem voltam szenvedésnek, éhínséget nem okoztam soha.
Ember miattam sohasem könnyezett.
Nem öltem, és nem bujtottam senkit gyilkolásra.

Nem próbáltam csalárdsággal növelni vagyonomat,
Más földjét jogtalanul az enyémhez nem csatoltam

Nem oltottam el olyan tüzet, melynek égnie kell

Nem szálltam szembe az Istenek akaratával.
Tiszta vagyok! Tiszta vagyok!
Tiszta vagyok! Tiszta vagyok!”

fény_04Az egyiptomiak nemcsak az őket körülvevő fizikai világ törvényeit ismerték és tisztelték, hanem a spirituális törvényeket is, és egész életüket ennek alávetve élték. Tisztában voltak a világegyetem ciklusai és az ember különböző reinkarnációk révén megvalósuló tanulási folyamatai közötti kapcsolattal. Tudták, hogy a lélek miért születik le újból és újból, hogy előző életekből mit hoz magával, hogy ha fizikai életében felismeri, megérti, és ezzel letudja a karmáját, akkor előbb-utóbb eljuthat a megvilágosodás állapotába. Ezért arra törekedtek, hogy életükben ne halmozzanak fel több karmát, hogy szeretetben és harmóniában, Maat alapelveinek alávetve éljék le földi életüket.

fény_05Mivel a szív magatartása volt a döntő, módot kellett találni annak megakadályozására, hogy mint tanú felléphessen az ember ellen. Ezt a célt szolgálta az a szív-skarabeuszokra vésett szöveg, melyben az elhunyt saját szívéhez szól:

Szívem, anyám szíve, létezésem szíve, ne légy ellenséges velem az ítélet idején. Ne utasítsanak el engem az isteni bírák! Ne válasszanak el téged tőlem annak jelenlétében, aki az igazság mérlegét kezeli! Te vagy a Kám a testemben, ami megformálja és erővel tölti el a tagjaim. … Ne érje szégyen a nevemet az ítélet napján! Adassék meg nekem az élet tápláléka az életet adó házban, örüljön a szívem a harmónia házában!”

fény_06Anubisz, a halál sakálfejű istene felügyeli a mérleg nyelvét.

Ha a szív súlya lehúzza a mérleg nyelvét, azt jelenti, hogy az illető nem az Univerzum törvényei szerint élte az életét, s lelke nem reménykedhet többé az örök életben. Szívét felfalja Ammit, a lélekfaló. Ám, ha szíve egyensúlyban van Maat tollával, azaz igaznak találtatott, Ozírisz színe elé járulhat.

Thot, aki szintén ott áll a mérleg mellett, feljegyzést készít, majd kihirdeti a mérlegelés eredményét:
„…(a halott) neve igaz, és egyesül Uszirral (Ozírisszel). Szíve rajta volt az igazság mérlegén és semmi gonoszságot nem találtak benne.”

fény_07Ím’ a halott most Ozírisz előtt áll. Szöveget intéz hozzá, melyben elmondja, hogy a természeti törvények társa ő; megemlékszik minden tettéről, amivel ellenállt a gonosznak és legyőzte a jó ellenségeit. Rámutat, hogy lelke tanúja volt a gonosz és a jó között korábban dúló harcnak, s hogy a Duat-ba lépve pontosan ismeri a szellemi világ alapjait és szerkezetét. Beszámol arról, hogy élete során sikerült felállítania a gyógyulás hat oszlopát, és ennek segítségével jutott az örök élet spirituális ösvényére. Beszél Ozírisz ellenségeinek elpusztításáról, vagyis arról a gonosz elleni küzdelemről, ami saját bensőjében zajlott. Végül szívből jövő imában fohászkodik azért, hogy Ozírisz segítségével győzedelmesen léphessen be annak házába.

A Halottak Könyve következő fejezetei azt beszélik el, hogy mi történik az elhunyt lelkével a Duat birodalmában, miután az Ítélet Csarnokában ítéletet mondtak felette. A további fejezetek címei a lélek legmélyéből, a tudatalattiból feltörő, elemi erejű félelmekről árulkodnak:

fény_08„Mondás, hogy az ember emlékezzék nevére a másvilágon”
„Mondás, hogy ne engedtessék meg az ember szívének elrablása”
„Mondás annak a krokodilusnak a távoltartására, amely azért jön, hogy elrabolja a lélek varázserejét a másvilágon”
„Mondás, hogy az ember ne lépjen be az isten kivégzőhelyére”

Ezekkel a félelmekkel, melyeket egy-egy démon testesít meg, mindenkinek szembe kell néznie alvilági útja során. Vagyis szembesülnie kell az életében elkövetett rossz dolgokkal, fel kell ismernie őket és nevükön nevezni azokat. Ez a megtisztulás ára.

Alvilági útja során7 kapun, és 21 elrejtett pülonon kell átjutnia a léleknek, s ehhez ismernie kell, a kapukat őrző ajtónállók neveit. Meg kell szólítania őket, hangosan ki kell mondania neveiket. Így például:
Megtettem az utamat, ismerlek téged és tudom a neved és tudom az istennek nevét, aki őriz téged. A te neved a mennyország úrnője, a világ úrnője, aki tűzzel fal fel, a halandók úrnője, aki ismeri az emberiséget. A te ajtónállód neve Mes-Ptah…”
Ezt minden egyes ajtónál és pülonnál el kell mondania. Beszéde után a pülon istene azt mondja: „Lépj be akkor, te tiszta vagy.”

fény_09De nemcsak kapukon kell átjutnia, hanem találkozik olyan teremtményekkel, akik kelepcéket állítottak neki. A Halottak Könyvében egy teljes fejezet szól arról, hogyan kerülheti el az elhunyt lelke ezeket a csapdákat, s azokat a varázsformulákat tartalmazza, melyek képessé teszik a halottat sérülések nélkül átjutni ezen a szakaszon. A terjedelmes szövegek minden elképzelhető veszély ellen igyekeznek maximális biztonságot nyújtani az elhunytnak, aki a szövevényes, veszélyekkel teli út végén megtisztultan, dicsőséges alakban jön elő, mivel ledobott magáról minden gonoszságot, ami még rátapadt földi létéből. Most már nem csupán kapcsolódik az örök élet törvényeihez és princípiumaihoz, hanem felveszi azok alakját és létformájukat, ezért azt mondja: „a mindenhatóhoz kapcsolódom Nun vizében”, amivel visszamegy az idő kezdetéig, s eggyé válik a Teremtővel. (A Nun az idők kezdete előtt létező őskáosz, egy hatalmas víztömeg, melyből a teremtés hajnalán kiemelkedett az ősdomb, s amelyen megvetette lábát Atum, az első létező.) A halott itt kijelenti, hogy ő Isten eredeti fénye, mely az idők kezdetén támadt, s amely létrehozta önmagát. Igazolja, hogy elválasztotta önmagától saját romlott részeit, és ezzel véget vetett tévedéseinek, legyőzte hibáit. Így most már képes egyesülni Ozírisszel.

fény_10Ártatlannak találtak; hatalmat nyertem ellenségeimen; hiába fenekedtek ellenem. Az én erőm, az én védelmem. Ozírisz fia vagyok, Atyám megvédte testét ellenségeitől.”

A lélek ezután a Béke Földjére, a Szekhet-Hotepra kerül és elfoglalja azt a helyet, ami az életben elért fejlettségi fok szerint jár neki, s várja a következő leszületését. Új, megtisztult alakjában úgy határozza meg magát, mint „a meglévő és jövendő dolgok könyvének őrzője”.

Az újjászületés, az újra leszületés a Szíriusz csillagképben lakó Ízisznek, és Nephtisznek köszönhető, akik a megtestesülés védelmezői.

Néhány lélek azonban eggyé válik a tökéletes lelkekkel és nem tér vissza többé a földre. És vannak olyan lelkek, akik egy adott időben, bizonyos egyéni feladatokra térnek vissza a földre…

folyt.köv.

Kilépés a Fénybe – Az Egyiptomi Halottak Könyve sorozat részei