sziriusz_01A Nap, a Hold, a Vénusz és a Jupiter után a legfényesebb lámpás az éjszakai égbolton a Nagy Kutya csillagkép főcsillaga, a Szíriusz. Számos ősi kultúrában egyfajta misztikum lengi körül ezt a csillagot. Az ősi ezoterikus tanítások mindig is kiemelt égitestként tartották számon, sőt az okkultista szimbolizmusban is központi szerepet kapott. Számos régészeti lelet, illetve a különböző okkultista társaságok máig használt szimbólumrendszere támasztja ezt alá.

De vajon mitől olyan különleges ez a csillag? Talán pusztán csak attól, mert égboltunk mintegy 6000 szabad szemmel is látható távoli csillagai közül ez az egyik legfényesebb? Vagy egy egészen más, ősi, misztikus kapcsolat fűzi őt az emberiség kialakulásához és történetéhez? Ennek fényében érthető lenne az is, hogy miért játszik fontos szerepet ma is a titkos társaságok szimbolikájában.

sziriusz_02A Szíriusz név eredete még nem tisztázott. Talán visszavezethető az ó-babilóniai csillagászatra, és akkor „Ívcsillag” -ot jelent, de jelentése lehet „a csúszó” is. Régen a csillagokat mozdulatlannak hitték, de a Szíriusz mozgásában apró ingadozásokat fedeztek fel, amiből aztán azt a következtetést vonták le a csillagászok, hogy a csillag körül egy „láthatatlan kísérő” kering, amely tömegvonzásával megzavarja a Szíriusz mozgását. Ettől kezdve a csillagászok megkülönböztetik a fényes Szíriusz A-t, és kísérőjét, a Szíriusz B-t, mely a főcsillagot majdnem 50 év alatt kerüli meg egy elliptikus pályán.

sziriusz_03

A misztériumiskolák tanításai szerint a Szíriusz a „Nap mögötti Nap”. Ha a mi Napunk a fényével és melegével a fizikai élet fennmaradását biztosítja a Földön, akkor a Szíriusz a spirituális élet fenntartója, az okkult erők igazi forrása. Ő a keleti égbolt „igaz fénye”, a spirituális fény. A Szíriuszt az emberi tudás bölcsőjeként is aposztrofálják, és azt tartották, hogy az emberiség nagy tanítóinak otthona.

Az ősi egyiptomiaknál a legfontosabb csillagnak számított, hiszen, egy hetven napos olyan időszakot követően, amikor egyáltalán nem volt látható, a nyári napforduló után épp akkor jelent meg – heliakusan, azaz napkelte előtt egy órával – a hajnali égbolton, amikor az egyiptomiak számára legfontosabb esemény, az áradás megérkezett. Ez jelezte egyúttal az egyiptomi újév (a Wepet Renpet) kezdetét is.
Az egyiptomiak meg is személyesítették; ő volt Szopdet (görög nevén Szóthisz) a legismertebb csillagistennő. Gyakran Ízisz-Szopdet-ként jelent meg. Míg az Orion (Szah) csillagkép összefonódott Ozírisszel, hűséges kísérője Íziszhez kapcsolódott. Mára már bizonyított tény, hogy a gízai Nagy Piramist is e két csillag (kép)-hez tájolták.

De a Szíriusz nemcsak Egyiptomban volt fontos csillag, feltűnése a hajnali égbolton számos más ősi nép figyelmét is felkeltette. Így az egyiptomiak mellett a suméroknál, Babilonban, később a görögöknél, sőt az ősi magyarságnál is, fontos égitestként jelenik meg. Egy korábban szinte ismeretlen afrikai törzs pedig olyan tudással rendelkezik a Szíriuszról, mely a mai napig meglep minden szakértőt.

sziriusz_051971-ben Arthur M. Young, aki az afrikai népek mitológiájával foglalkozott, felhívta egy amerikai orientalista, Robert K. G. Temple figyelmét egy afrikai törzsre. Temple akkor kezdett foglalkozni a mai Mali Köztársaság területén élő, egykori szudáni törzzsel, a dogonokkal. A dogonok mintegy negyedmilliós népe Timbuktu városától délre, a Bandiagara fennsíkon él. Temple kutatásairól „ A Szíriusz-rejtély” című, 1976-ban megjelent könyvében számolt be. A dogonok a világegyetem keletkezéséről a következőképpen vélekednek – írja Temple: „ A teremtés kiinduló pontja a Szíriusz Digitariának nevezett kísérője, amely a Szíriusz körül kering. A dogonok szerint a Digitaria a legkisebb és legnehezebb csillag. Benne van minden dolgok csírája. Saját tengelye és a Szíriusz körüli mozgása biztosítja a világmindenség teremtő erőinek továbbélését.”

sziriusz_06Eredetmondájuk szerint az emberiség a Szíriuszról idelátogató kétéltű lények, a Nommo-k leszármazottai, akik tűz és irtózatos vihar kíséretében érkeztek a Földre, és népüket tudással ruházták fel, támogatták őket fejlődésükben.
A dogonok még további meglepő dolgokat is elárultak: a Digitaria a létező „legkisebb dolog”, ám egyszersmind a legnehezebb csillag. Anyaga fém, a neve „szagala”, fényesebb, mint a vas, és olyan nehéz, hogy földi lény nem tudja felemelni. Akkora, mint egy ökör kiterített bőre, de 480 szamárrakományt nyom, ami közel 35.000 kg tömegnek felel meg. A Szíriusznak a Digitarián kívül még egy kísérője van, az úgynevezett „ Emme Ya”. Ez a csillag nagyobb, de négyszerte könnyebb a Digitariánál. Ugyanolyan irányban és ugyanannyi idő alatt kerüli meg a Szíriuszt, mint a Digitaria, de pályája hosszabb, vagyis jóval távolabb van tőle.
Két francia tudós, Marcel Griaule és Germaine Dieterlen 1950-ben közzétették „Egy szudáni Szíriusz-rendszer” című tanulmányukat, miután 1946 és 1950 között évekig éltek a dogonok között. A két francia tudós az anyaggyűjtés után joggal jelentette ki: „Mindeddig tisztázatlan, mi több, fel sem merült a kérdés, hogy csillagászati eszközökkel nem rendelkező emberek hogyan ismerhetik szemmel aligha látható égitestek mozgását és tulajdonságait.”

sziriusz_07A dogonok kijelentései néhol eléggé homályosak, de sok mindenben „telitalálatot” értek el. Sok tudós foglalkozik azóta is a kérdéssel: vajon honnan tudja mindezeket a dolgokat ez a „civilizálatlan”, természeti nép? Egyesek szerint az ősidőktől szájról-szájra átörökített tudás mögött talán a csillagokból a régmúltban idelátogatott „idegenek” állhatnak. A dogonok az ősöktől örökölt rajzaikban a Szíriusz A és B egymáshoz viszonyított mozgási pályáját a legkisebb tévedés nélkül napjainkban is bármikor megrajzolják Afrika száraz homokjában, és nem feledkeznek meg az „Emme Ya”-ról sem, melyet a tudomány egykor Szíriusz C-nek nevez majd, ha végre bebizonyosodik, hogy tényleg létezik. A dogonok tudják, hogy ott van, mi még nem.

sziriusz_08A dogonok által őrzött tudás és információ sok ponton egyezik az ősi kultúrák tanításaival. Mind az egyiptomi, mind a sumér, sőt még az izraelita nép legendáiban is szó esik egy „égből érkező tanító”-ról, aki tudást és technológiát adott át az emberiségnek. Ő az, akit Egyiptomban Thot-ként, a Bibliában Énok-ként, a görögöknél pedig Hermész Triszmegisztosz-ként ismerünk.
Thot-Hermész volt az, aki az eredeti atlantiszi tudást átmenekítette Egyiptomba, majd később megtermékenyítette vele a Föld számos más kultúráját is. Vajon az egyiptomi panteonból ismert Thot is éppúgy a Szíriuszról érkezett, mint a dogonok által említett Nommo-k?

Mindenesetre a teozófia egyik legismertebb képviselője, Helena P. Blavatsky szerint Thot-Hermész, a bölcsesség és tudás istene közvetlen kapcsolatba hozható a Szíriusszal. Tanulmányában azt állítja, hogy ”Hermész azért jött a Földre, hogy az embereket a civilizációra tanítsa és utána meglovagolva a csillagokat hazatérjen, hátrahagyva Egyiptom misztérium vallását, annak mennyei titkaival együtt, melyeket egy napon majd megfejtenek.” / forrás: Robert Temple, The Sirius Mystery /

sziriusz_09A Szíriuszt körülölelő misztikum máig él: okkult körök a mai napig ugyanúgy tisztelik a csillagot, mint őseink évezredekkel ezelőtt. A modern titkos társaságok, mint például a Szabadkőművesek, a Rózsakeresztesek és az Arany Hajnal Rend (melyeket Hermészi Rendeknek tekintenek, hiszen tanaik Hermész Triszmegisztosz tanításain alapulnak) mindannyian rendkívüli jelentőséget tulajdonítanak a Szíriusznak, és ennek bizonytékai (művészi ábrázolásai) számos helyen fellelhetőek, hiszen a csillag a titkos társaságok szimbólumainak és tanításainak központi fókusza.

A szabadkőművesek úgy emlegetik a Szíriuszt, mint „Lángoló Csillag”-ot. Erről William Hutchinson, aki maga is szabadkőműves szerző így ír: „Ez az első és legmagasztosabb dolog melyre a figyelmünk irányul a Páholyban.”  Úgy tanítják, hogy a Lángoló Csillag a Teremtő szimbóluma, a mindenütt jelen levő, a mindent tudó szimbóluma. A Szíriusz ezáltal egy „szent hely”, ahová minden kőművesnek fel kell emelkednie. A mennyei erő forrása és a mennyei egyének célja.

A szabadkőművesség egyik női ága (bár ide férfiak is csatlakozhatnak), a „Kelet Csillag Rendje” is a Szíriuszról kapta nevét. A Rend nevének nagy általánosságban vett eredete arra a „keleti csillagra” vonatkozik, mely a három bölcset elvezette a kis Jézushoz, ám ha a Rend szimbólumának okkult jelentését vizsgáljuk, akkor nyilvánvaló, hogy az a szabadkőművesek legfontosabb csillagára vonatkozik.

sziriusz_10A teozófusok – köztük Blavatsky, és Alice Bailey is – a Szíriuszt a „beavatás csillagának” is nevezik.
„A beavatás nagy csillaga, mert a mi Hierarchiánk (az isteniség második aspektusának kifejezése) a Szíriusz Hierarchia felügyelete, vagy spirituális magnetikus irányítása alatt van. Ezek a fő irányító befolyások, melyeken keresztül a kozmikus Krisztus dolgozik a Naprendszer Krisztus princípiumán, úgy, mint a bolygón, az emberen és az élet alacsonyabb formájú megjelenésein. Ezoterikusan az „érzékenység ragyogó csillaga”-ként is nevezhetjük.” / forrás: Alice Bailey, Esoteric Astrology /

Másutt így ír Bailey:
„Minden, amit tehetünk ebben a mély jelentőségű tárgyban, az az, hogy röviden felsorolunk néhány olyan mindenhol jelen lévő kozmikus befolyást mely hatással van a Földünkre és az emberi tudatra és melyek a beavatási folyamat során bizonyos jelenségeket idéznek elő. Legelőször is az energia vagy erő mely a Szíriusz Napjából származik. Ha lehet így kifejezni, a gondolat ereje vagy az elme ereje a távoli kozmikus központból a Szíriuszon keresztül érkezik a Naprendszerbe. A Szíriusz, mint egy átjátszó viselkedik, vagy mint egy fókusz központ, ahonnét azok a befolyások származnak, melyek az ember öntudatát alkotják.” / forrás: Alice Bailey: Initiation, Human and Solar /

sziriusz_11Vajon valóban van kapcsolat a Szíriusz és a Föld között? És vajon ez a kapcsolat valóban jóval több, mint csillagászati jellegű? Vajon az ősi mítoszoknak közösek a forrásaik? Esetleg egy titkos kapocs van az emberi evolúció és a Szíriusz között? Netán az emberi faj kialakulása is innen eredeteztethető?

Ha egyszer választ találunk ezekre a kérdésekre, akkor azzal az emberiség egyik legnagyobb misztériumát oldjuk meg…

források:
„bodymindspiritsoul.com”
Ambrus Attila József írása