Thot könyvében, mely a fejlődő lélek beavatási útjáról is szól, és amelyen a Tarot bölcsessége is alapszik, három út bontakozik ki előttünk: Ozírisz útja, mely az első lappal indul, Ízisz útja, mely a második lappal, és Hórusz útja, melynek kezdőlapja a harmadik Arkánum. Az utak lapjai, ugyanazon módszer alapján, mindig az utána következő harmadik lappal együtt érvényes. Így Ozírisz útja a következőképpen hangzik: Az Isten (1. kép) a törvények által (4. kép) kivitelezi terveit (7. kép), vezérli a kozmoszt, és minket, embereket az életkerék fordulataival (10. kép) a halálon (13. kép) és a romláson (16. kép) keresztül a teljes élethez vezet (19. kép).

tarot_19A sorban a következő lap, Ozírisz útjának utolsó lapja, a Nap lapja, elnevezése pedig: az ihlet.

A képen egy fiatal párt látunk, fejük felett a ragyogó Nappal. A Nap a nagy életadó, Földünkön az élet uralkodója. Számtalan sugara megannyi jogar, mindegyike életet, törvényt visz oda, ahová vetődik.
A pár boldognak látszik, béke uralkodik köztük, szükségük van egymásra. A férfi a jövő, a nő pedig a múlt irányába néz, de mégis, mindketten a jelenben vannak. A szeretet boldogsága köti őket össze. A szeretet a legnagyobb beavatás – ezt sugallja nekünk a lap. Mert a szeretet, ami az embereket elmúlhatatlanul összeköti, él, és nem ok nélkül. Tudjuk, hogy a reinkarnációkban ezeknek az embereknek a lelkei ismét találkoznak, hogy a felfelé vezető úton közösen éljenek át újabb és még újabb megtapasztalásokat, és hogy együtt helytálljanak.
A kép azonban mást is megmutat nekünk. Mindannyiunkban ott él a nő is és a férfi is. A két minőségnek egyensúlyban kell lennie, a két léleknek eggyé kell olvadnia: a Férfi Emberi Léleknek a Női Szellemi Lélekkel. Ezt nem lehet elérni az Én (=EGÓ) eltávolítása nélkül.
Ozírisz a mitológia szerint a legidősebb fia Nutnak, az égbolt istennőjének, és Gebnek, a föld istenének. Az ég és a föld kapcsolatából emelkedett fel valamennyi isten legnagyobb istenévé. Ebből világosan látható, hogy az eget és a földet mindig összességükben kell látni, hogy az ég és a föld emberi értelemben házasságra lépett, hogy ezzel kreatív teremtésre fejlődjenek ki. Ez az a titok, ami azt is tartalmazza, hogy a földit nem lehet csak egyszerűen letenni. Nem válhatunk istenivé, ha nem tanulunk meg a földön élni. Aki ezt így gondolja, az magát a beavatást nem értette meg.

tarot_20A következő kép Ízisz útjának utolsó lapja, neve: A feltámadás.

A képen egy mumifikált halottat látunk, fölötte pedig a Ba madár lebeg. A ba-t a lélek egyik formájának tartották, de aposztrofálják egyszerűen az emberi psziché szellemi részeként is. Általában emberfejjel és madártesttel ábrázolták. Ez hordozza a halott személyiségét (a szellemét), és a lélek erejét. A halál után a ba az istenek birodalmába repül, a csillagok közé, hisz maga is csillag természetű, de vissza is tud térni a testbe, amíg az meg nem semmisül. A ba az, amely a halál után, Ré bárkáján utazva megtér Ozírisz birodalmába.
Ez a kép is az előtte lévőből következik: a teljes isteni életből származik a halhatatlanság.  A feltámadáshoz előbb szükség van a halálra, nélküle nincs feltámadás. Amikor Széth (az Egó) teljesen meghal, csak a Lény marad bennünk, az, ami a valódi önállóságot adja. Amikor Széth teljesen megsemmisül, akkor a Tudat, a Lélek felszabadul, gyökeresen felébred, és eljön a belső megvilágosodás. A Lélek tényleges feltámadása csakis a kozmikus beavatás által lehetséges. Az emberi lények „halottak”, és csakis a beavatáson keresztül támadhatnak fel. Ez viszont csakis akkor lehetséges, ha meg-, ill. felszabadítjuk a szellemünket, ha először átesünk a szellemi feltámadáson.

Az életben minden létező dolog alá van vetve a halálnak, mindenben van valami halandó és valami halhatatlan.
Ízisz útja tehát ez: miután a szent könyveket megtanultuk, és magunkba fogadjuk az elhivatottságot, a láthatatlan világ kapui megnyílnak előttünk (2. kép). Tanulunk és a felsőbb erők megállapítják a valódi elhivatottságunkat (5. kép), majd ők, mint pártatlan bírák ”lemérnek” bennünket, és mi megismerjük az igazságot (8. kép). Ettől kezdve a földi élet iskolái szükségtelenné válnak számunkra, és már nem kötelez a törvény (11. kép), hogy még mindig vissza kelljen térnünk a Földre (14. kép). Átadjuk magunkat az isteninek, egyesülünk vele, felemelkedünk hozzá (17. kép), végül elérjük a halhatatlanságot (20. kép). Megnyílnak előttünk a kapuk, betekinthetünk Ízisz fátyla mögé, azaz megismerhetjük az IGAZSÁG-ot. A halhatatlanság tehát a szellem műve és gyümölcse.

De, ahogy a korábbiakban már megszokhattuk, újra itt a figyelmeztetés. Még mindig van próbatétel..

tarot_21A 21. Arkánum a „Tarot Bolondja”, vagy „A Transzmutáció”.

Soha nem vagyunk olyan közel a Démonná váláshoz, mint amikor a legközelebb állunk az Angyallá váláshoz. Ha bármely beavatott elbukik, az valóban a „Tarot Bolondja”. Amikor az alkimista kiborítja Hermész Edényét, tulajdonképpen a Tarot Bolondjává alakul. Meg kell semmisítenünk a vágyat (melyet a képen a krokodil szimbolizál), ha el akarjuk kerülni a bukás veszélyét. Aki meg akarja semmisíteni a vágyat, fel kell, fedezze annak az okait. A vágy okai az érzetekben vannak. Az érzetek világában élünk, és meg kell értenünk őket. Ötféle van, melyek az öt érzékszervünkhöz kapcsolódnak:

– vizuális érzetek
– auditív érzetek
– szaglási érzetek
– ízlelő érzetek
– tapintási érzetek

Ez az ötféle érzet alakul az emberben vággyá. Nem kell elítélnünk az érzeteket, nem kell igazolnunk azokat, arra van csak szükség, hogy mélyen megértsük őket, mert csak ezáltal tudjuk megölni a vágyat, az EGÓ-t. Csak így szabadíthatjuk fel az elménket és ezáltal törtéhet meg a tudat ébredése.
Ha fel akarjuk számolni a vágyat, akkor a folyamatosan éberség állapotában kell lennünk, mindig a jelenben kell tartózkodjunk.
Ez a lap Hórusz út utolsó képe, a szellem útjáé. A szellemünk célja a legnagyobb magasság elérése. Utunk során válaszút elé állítanak bennünket (6. kép). Ha helyesen, bölcsen döntünk, akkor magányos zarándokká válunk, aki a világtól elfordulva vándorol útján (9. kép). Az egyedüllét borzalmas próbatétellé fokozódik (12. kép), ahol minden zavarosnak és kilátástalannak tűnik. Hazugsággal és méltánytalansággal is meg kell küzdenünk (15. kép), a szenvedélyek zűrzavarán is keresztül kell vergődnünk (18. kép), mielőtt a teljes nyugalomhoz, a világossághoz és a Teremtővel való egyesüléshez eljutnánk (21. kép).

A kereső itt célba ér, megkapja a beavatást. Felkel jelképes koporsójából, felismeri ég és föld összefüggéseit, az istenségek és az ember kapcsolatát; azt, hogy minden emberben ott van az isteni rész, amit önmagunkon való kitartó munkával felszabadíthatunk, és Istenhez hasonlóvá válhatunk mi magunk is.

Ám mégsem érkeztünk még meg… a fejlődésnek soha sincs vége, állandóan úton vagyunk. Mert a kozmosz végtelen. Folytatjuk utunkat – egy következő inkarnációban. Újra be nem avatottnak tekinthetjük magunkat, csak most már több tapasztalattal, jobban megértve az Univerzumot.

tarot_22Ezt jelképezi az utolsó Arkánum, a 22. kép, a „Visszatérés”:

Ez a visszatérés a Fényhez, az Igazság inkarnálása saját magunkba. A megvilágosodás cél, de nem a végállomás.
A Gnózis három szakaszról tanít, amelyeken át kell esnie mindenkinek, aki önmagán dolgozik, ezek a következők:
– MEGTISZTULÁS
– MEGVILÁGOSODÁS
– TÖKÉLETESSÉG
Senki sem érheti el a megvilágosodást anélkül, hogy előbb meg ne tisztulna. S ha már megvilágosodott, akkor léphet a tökéletesedés útjára. Ezt nagyon jól példázza az egyiptomi papok hierarchiája: az első szint a tanonc szint (cél a megtisztulás), a neofita szint (cél a megvilágosodás) és az adeptusi szint (cél a tökéletesedés). Más fogalmakkal leírva: inas, legény, mester.
A cél mindig a csúcs, akármennyire is lefelé vezethet az út, és a cél a mélység is, ahonnan az út meredeken felfelé emelkedhet! Az út örök körforgásban is mozog (reinkarnációk).

A három istenség (Ozírisz-Ízisz-Hórusz) mindegyikének az útjában hét fokozat van. Útjaik összefonódnak: a működést mindig Ozírisz határozza meg, az elmélyülést Ízisz, mindennek a gyakorlatba való áttételét pedig Hórusz.
Ozírisz útja a hit, a megértés, a tudatos tapasztalat útja.
Ízisz útja a női istenségnek, az anyának, a szeretetnek, a hűségnek, és ezáltal a csodának az útja.
Hórusz útja a realitás , a szellem útja a jelenben.

„Az Istenek egykor halandók voltak, halandó emberek, mint mi, mígnem a halandó emberekből istenek nőttek, mígnem a halandó testből isteni fénysugárzott, és a földi burok a szellemtől legyőzetve süllyedt alá. Te azonban fiam indulj, menj a fénnyel szemben, haladj örömről örömre, lépj áldásról áldásra, repülj a Naphoz, az igazsághoz, nézz rá, mint egy sas. Térj az istenséghez vissza, aki a lelkedet szülte.” (Woldemar von Uxkull)

<- Egyiptom beavatási útja a Tarot tükrében – 6. rész